Algemene voorwaarden

Vakantie 2024

Let op, wij zijn met vakantie van 26-01-2024 tot 26-02-2024. We zien u graag weer terug na onze vakantie!

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding behandeling en transactie tussen Nagelsalon MitaNails en client waarop Nagelsalon MitaNails deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen nagelsalon
Nagelsalon MitaNails zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De nagelsalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de client inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
Een afspraak die telefonisch, via whats app, per email of in de studio is gemaakt, is bindend. Er wordt namelijk tijd voor de client gereserveerd.

De client moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden aan Nagelsalon MitaNails middels telefoonnummer 06-18609798, per email info@mitanails.nl of via whats app 06-18609798.

Bovenstaande punten gelden ook indien de client een andere behandeling wenst dan is afgesproken.

Indien de client deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, rekent nagelsalon MitaNails 50% van het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de client. Nagelsalon MitaNails moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak de client melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling
Nagelsalon MitaNails vermeld alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelsalon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Nagelsalon MitaNails vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de nagelsalon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en\of zolang de voorraad strekt. De client dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

5. Persoonsgegevens en Privacy
De client voorziet Nagelsalon MitaNails voor de 1e behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de client redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Nagelsalon MitaNails neemt de naam en telefoonnummer van de client op in een excel bestand. Dit telefoonnummer wordt enkel en alleen gebruikt indien de nagelsalon client op de hoogte wil stellen van een wijziging van de afspraak.

Nagelsalon MitaNails behandelt de vertrouwelijke gegevens van de client volgends de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelsalon zal gegevens van de client niet verkopen of verhuren aan derden.

6. Geheimhouding
Nagelsalon MitaNails is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de client heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de client is medegedeeld. Of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelsalon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Nagelsalon MitaNails is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nagelsalon MitaNails is uitgegaan van door de client verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Nagelsalon MitaNails is niet aansprakelijk voor verlies diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de client heeft meegenomen naar de nagelsalon.

8. Garantie
Nagelsalon MitaNails geeft de client 1 week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten.

Deze garantie vervalt indien:

De client de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelsalon
De client zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt
De client de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken / afgetrokken
De client het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 5 werkdagen heeft opgevolgd
De client jonger is dan 18 jaar

9. Beschadiging & Diefstal
Nagelsalon MitaNails heeft het recht van de client een schadevergoeding te eisen indien de client meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Nagelsalon MitaNails meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de client een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking via email of telefoon gemeld worden aan de eigenaar van Nagelsalon MitaNails en de behandelende stylist. Nagelsalon MitaNails moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal nagelsalon MitaNails de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door de client aantoonbaar zinloos is geworden en de client dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Nagelsalon MitaNails en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Nail Art
Indien Nagelsalon MitaNails een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als een aanduiding. Het resultaat op de nagels van de client hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Nagelsalon MitaNails.

12. Behoorlijk gedrag
De client behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de client na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Nagelsalon MitaNails het recht de client de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Roken
In de salon wordt niet gerookt.

14. Recht
Op elke overeenkomst tussen Nagelsalon MitaNails en de client is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

15. Leeftijd
De minimale leeftijd die Nagelsalon MitaNails hanteert voor het zetten van kunstnagels (acryl of gel polish) is 17 jaar mits met schriftelijke toestemming tot 18 jaar van een ouder.